Zwolnienie z pracy

Sytuacja związana ściśle z pracownikiem i pracodawcą, jaką jest zwolnienie z pracy, prowadzi stosunkowo często do powstania sporu między tymi podmiotami. Nasza Kancelaria gwarantuje pomoc prawną zarówno dla byłego podwładnego, jak i przedsiębiorcy.

Prawo a zwolnienie z pracy

Kodeks pracy w powiązaniu z innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce dokładnie regulują takie kwestie, jak prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Nierzadko pojawiają się okoliczności, które konkretnie wskazują na poszczególne uchybienia stron stosunku pracy. Przesłanką rozwiązania takiego stosunku bywają między innymi naruszenie obowiązków pracowniczych zawartych w umowie o pracę, czy też, z drugiej strony, tzw. mobbing. Praktyka jasno pokazuje, że pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw i występują przeciwko swoim byłym przełożonym. Posiadane przez nas doświadczenie w sporach z zakresu prawa pracy pozwala także na pomoc niesłusznie wówczas “oskarżonym” pracodawcom.

Rozwiązanie stosunku pracy

Zgodnie z art. 30 par. 1 Kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (niekiedy określane jako zwolnienie dyscyplinarne), albo z upływem czasu, na który była zawarta.

Zwolnienie z pracy a pomoc prawna Kancelarii prawnej Lexform

Kancelaria prawna LexForm jest w stanie pomóc w sporze między pracownikiem a pracodawcą na każdym etapie postępowania. Specjalizacją są konflikty wynikające z naruszenia praw i obowiązków wskazanych podmiotów, w szczególności związane z mobbingiem. Kodeks pracy reguluje w pewien sposób powyższe kwestie, jednak nie bez wpływu będą inne dokumenty (takie jak np. umowa o pracę, świadectwo pracy), które dyktować będą kolejny, najlepszy w danych okolicznościach krok.

Pracownicy Kancelarii prawnej LexForm trafnie doradzą, pomogą w zbiorze wymaganych dokumentów oraz sporządzą profesjonalne pisma (np. pozew do sądu pracy). Pomoc prawna skierowana jest do byłych pracowników, których spotkało zwolnienie z pracy, jak i przedsiębiorców, którzy są niesłusznie oskarżani o mobbing czy naruszenie innych praw pracowniczych. Charakter tej pomocy stanowczo świadczy o fachowości, którą reprezentuje nasza kancelaria.

Powiązane wpisy

Skomentuj