Zadośćuczynienie za śmierć psa

Jak przedstawiliśmy już w poprzednich naszych artykułach blogowych, zadośćuczynienie przysługuje za krzywdę o charakterze niemajątkowym. Krzywda ta rozumiana jest bardzo szeroko na gruncie prawa cywilnego – dotyczy zarówno śmierci osoby bliskiej, uszczerbku na własnym zdrowiu, ale także – jak wynika z orzecznictwa – śmierci bliskiego zwierzaka. Poniżej wskazujemy dwa orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie, które dotykają tej problematyki.

Śmierć psa w wyniku pogryzienia przez innego zwierzaka

Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 7 września 2017 roku (sygn. akt II Ca 1111/17) zasądził na rzecz powoda kwotę 5300 złotych z odsetkami. Sprawa dotyczyła śmierci rasowego psa, co miało miejsce w wyniku obrażeń i uszkodzeń wewnętrznych, które spowodował pies pozwanej.

W ramach stanu faktycznego pies powoda wydostał się przez ogrodzenie posesji powoda na drogę publiczną, na której już hasał pies pozwanej – był on tam bez należytego dozoru. Konfrontacja między zwierzakami doprowadziła do tego, że pierwszy z nich został wówczas pogryziony. Ostatecznie doszło do śmierci psa w wyniku odniesionych obrażeń.

Powód dochodził w sprawie nie tylko zadośćuczynienia, ale także pokrycia kosztów leczenia psa oraz zakupu nowego, podobnego psa. Sąd uznał, że dobrem osobistym jest więź człowieka ze zwierzęciem (a w szczególności z psem). Pies bowiem często jest przyjacielem człowieka, wręcz jego towarzyszem – symbolizuje niekiedy wierność, lojalność i oddanie. Skład orzekający stwierdził, że między psem a człowiekiem niewątpliwie może istnieć szczególna relacja, która polega na przywiązaniu wzajemnym. Gdy dochodzi jednak do zerwania tej relacji (czyli np. śmierci zwierzaka), człowiek może odczuwać stratę, tęsknotę czy smutek. Okoliczność, że pies odczuwa ból powoduje także, że człowiek współprzeżywa wszystko z tym psem.

Sąd zwrócił uwagę, że na przywiązanie powoda do psa wskazuje chociażby to, że cały czas podkreślał, że pies zmarł, a nie zdechł, a także to, że pies był wieloletnim jego towarzyszem, którego można było nazwać tak naprawdę członkiem rodziny. Zespół powyższych okoliczności doprowadził do tego, że ostatecznie Sąd przyznał powodowi kwotę 5000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie za śmierć psa – jak określić wysokość?

Z wyroku z dnia 22 listopada 2016 roku (sygn. akt II Ca 1883/16) Sądu Okręgowego w Krakowie wynika, że na rzecz powoda zasądzono kwotę 25000 zł. Całość – co jest rzeczą jasną – podlega indywidualnej ocenie na podstawie stanu faktycznego sprawy.

W opisywanej sprawie, na wspomnianą kwotę składały się 15000 zł odszkodowania (wartość psa, który został pogryziony) oraz 10000 zł zadośćuczynienia. Okoliczności wskazywały, że pies powoda został pogryziony przez psa pozwanego, który nie miał ani smyczy, ani kagańca, a także pozostawał bez żadnej opieki. Pies pozwanego zaatakował psa powoda w taki sposób, że spowodował u niego głębokie rany, które doprowadziły z kolei do śmierci przez wykrwawienie się.

Co warto podkreślić, pogryziony pies był przyjacielem powoda, nierzadko towarzysząc mu w licznych wyjazdach. Powód był z niego dumny, bowiem ten osiągał bardzo dobre wyniki na tzw. wystawach. Sąd podkreślił znaczenie psa w naszej kulturze oraz to, że jest on często traktowany jako domownik i wiele osób nie wyobraża sobie bez niego życia. Wobec powyższego Sąd uznał zadośćuczynienie w wysokości 10000 zł za odpowiednie i kompensujące stratę powoda.

Z powyższych orzeczeń wynika, że można z powodzeniem dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią psa. Odpowiedzialność właściciela zwierzęcia “winowajcy” wynika z artykułu 431. kodeksu cywilnego i polega na winie w nadzorze. Przepis ten stanowi, że osoba, która chowa lub posługuje się zwierzęciem musi naprawić szkodę wyrządzoną przez to zwierzę, chyba, że nie ponosi za to winy. Nawet, jeśli osoba taka nie byłaby odpowiedzialna zgodnie z powyższym stwierdzeniem, to mając na względzie zasady współżycia społecznego, można żądać od takiej osoby całkowitego lub częściowego naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzaka.

Z punktu widzenia straty w sferze psychicznej, zadośćuczynienia można żądać w oparciu o artykuły 23. i 24. kodeksu cywilnego., które wskazują na dobra osobiste. Jak wielokrotnie się podkreśla, katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. nie jest zamknięty, a zatem więź z psem jak najbardziej można do nich zaliczyć.

W związku z tym, na podstawie art. 448 wspomnianego kodeksu, jeśli dojdzie do naruszenia dobra osobistego, można żądać zadośćuczynienia za krzywdę. Praktyka sądowa w zakresie zadośćuczynienia za śmierć psa jasno pokazuje, że więź zwierzaka i człowieka ma bardzo wartościowy charakter, co sprzyja z kolei uzyskaniu odpowiednich środków w ramach rekompensaty.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj