Zadośćuczynienie za krzywdę a wypadek innej osoby? To możliwe!

Dnia 27 marca 2018 roku podjęta została uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego o treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (sygn. akt: III CZP 36/17).

Co ta uchwała oznacza w praktyce? Między innymi to, że osoba, której dziecko zostało osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnej egzystencji wskutek np. wypadku komunikacyjnego, może dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę, jaką w związku z tym odniosła. Innym przykładem może być sytuacja kobiety, która zakładała, iż w spokoju dożyje ze swoim mężem starości, zaś wskutek jego wypadku, zamiast godnej i stabilnej egzystencji, w tym oparcia w swoim partnerze, jest ona moralnie zobowiązana do sprawowania opieki nad nim, tj. wcielenia się w swoistą rolę życiowej opiekunki.

Zadośćuczynienie za krzywdę a orzecznictwo

Do chwili podjęcia uchwały kwestia ta była w orzecznictwie sporna. Niewątpliwie roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę przysługiwało i nadal przysługuje osobom bliskim zmarłego wskutek utraty tej osoby. Zwrócić jednak należy uwagę, że często to, że osoba nam bliska (rodzic, mąż, dzieci czy rodzeństwo) doznaje na skutek czynu niedozwolonego (jak chociażby wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego itp.) poważnego, tj. trwałego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli np. jest osobą poruszającą się na wózku, nie może poruszać rękoma czy nogami, jej kończyny są amputowane, organy są nieodwracalne uszkodzone, utraciła wzrok lub słuch czy też jest w stanie wegetatywnym, oddziałuje na rodzinę poszkodowanego. Zachwianiu ulegają więzy społeczne oraz zaburzone zostaje funkcjonowanie rodziny, której członkowie bardzo często poświęcają się dla poszkodowanego.

Kwestie te niewątpliwie stanowią dobro osobiste człowieka, tym bardziej, że kodeks cywilny nie zawiera zamkniętego katalogu tych dóbr. W sytuacji, gdy rodzic, małżonek czy dziecko nie są w stanie pełnić w rodzinie roli tak, jak przed wypadkiem, a osoby bliskie rezygnują przy tym z kariery i swoich marzeń, niewątpliwie można powiedzieć, że do naruszenia dóbr osobistych tych osób doszło. Tworząc rodzinę mamy bowiem plany na życie, które w momencie, gdy osoba bliska ulega np. wypadkowi, trzeba zweryfikować.

Zadośćuczynienie przysługuje za krzywdę, a zatem jest kategorią, której nie sposób wyliczyć według jakiegokolwiek matematycznego wzoru. Należy zatem brać pod uwagę stan psychiczny osób bliskich, jak radzą sobie ze zmianą sytuacji życiowej spowodowanej tym, że poszkodowany doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, w jakim są wieku, jakie te osoby miały plany oraz jakie są widoki na realizację tychże planów. Trudno wskazać konkretną kwotę zadośćuczynienia za krzywdę, jaką posłużyć można się w tym zakresie.

W jaki sposób rozumieć zadośćuczynienie za krzywdę członka rodziny?

W związku z powyższym, tytułowa uchwała została podjęta, ponieważ w orzecznictwie istniała znaczna rozbieżność. Jak wskazał Rzecznik Finansowy w swoim wniosku o podjęcie uchwały, dostrzegalna jest rozbieżna wykładnia przepisów dot. tego, czy dopuszczalne jest dochodzenie zadośćuczynienia przez osoby bliskie poszkodowanego, który poniósł trwały i ciężki uszczerbek na zdrowiu, a także, że istnieją orzeczenia, gdzie Sąd takie zadośćuczynienie za krzywdę zasądzał, ale również takie, gdzie roszczenie takie uznano za niedopuszczalne.

Jednocześnie warto wskazać na przytoczone analizy orzeczeń, w ramach których Sądy przyznały zadośćuczynienia:

1. 150.000 zł dla każdego z powodów (małoletnich dzieci) zadośćuczynienia za krzywdę, w związku z tym, że ich matka – młoda osoba – znalazła się na trwałe w stanie wegetatywnym wskutek błędu lekarskiego. Poszkodowana była samotną matką, zaś dzieci miały 3 i 4 lata (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2013 roku, sygn. akt: I ACa 840/13).

2. Sąd zasądził na rzecz powodów dalsze kwoty – 800.000 zł, 230.000 zł i 170.000 zł zadośćuczynienia – wskazując, że rodzice dziecka, które zostało upośledzone z winy lekarzy przy porodzie i doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogą żądać zadośćuczynienia za krzywdę, ponieważ naruszono ich prawo do życia w pełnej rodzinie, które jest niczym niezakłócone. Wobec tego, nie mogą oni budować i rozwijać prawidłowych relacji rodzinnych, a więź rodziców z dzieckiem stanowi dobro osobiste rodziców (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 roku, sygn. akt: VI ACa 1405/14).

3. 80.000 zł dla każdego z powodów – synów poszkodowanego. Ojciec powodów uległ wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego doszło u niego do głębokich zaburzeń funkcji poznawczych w stopniu otępienia. Ponadto, poszkodowany nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, nie ma logicznego kontaktu z otoczeniem, mówi monosylabami, nie wiadomo czy rozumie co się do niego mówi, jak i nie ma świadomości czasu i miejsca. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że nie ma podstaw do różnicowania sytuacji, gdzie dochodzi do zerwania więzi rodzinnych wskutek śmierci poszkodowanego i sytuacji, gdy więzi tej nie można nawiązać ze względu na poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 roku, sygn. akt: V CSK 291/16).

Dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdę

Doświadczeni prawnicy z Kancelarii prawnej LexForm z siedzibą w Poznaniu pomogą z dochodzeniem roszczeń związanych z krzywdą powstałą na skutek trwałego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby bliskiej. W szczególności na wstępnym etapie sprawy, przeanalizują stany faktyczny i prawny, sporządzą odpowiednią dokumentację, także do sprawcy czynu niedozwolonego (w tym pomogą w ustaleniu ubezpieczyciela, z którym dany podmiot ma zawartą umowę OC).

Koszt sporządzenia pisma zależny jest od stopnia złożoności sprawy. Waha się on od 200 zł do 600 zł. Zachęcamy do kontaktu – w oparciu o opis stanu faktycznego i dostępne dokumenty dokonamy ustalenia sposobu i wysokości wynagrodzenia dogodnego dla obu stron. W kontekście tytułowej uchwały, zadośćuczynienie za krzywdę wskutek wypadku innej osoby, dzięki pomocy profesjonalistów, jest możliwe do osiągnięcia.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj