Skarga na czynności komornika – kiedy można ją złożyć?

W toku postępowania egzekucyjnego dłużnik oraz wierzyciel mogą złożyć skargę na komornika w przypadku wystąpienia poszczególnych okoliczności. Skarga ta, na czynność albo zaniechanie dokonania przez komornika czynności, powinna zostać złożona do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę komornika (za jego pośrednictwem).

Kiedy przysługuje skarga na czynności komornika?

Skarga przysługuje na każdą czynność albo zaniechanie komornika, z wyjątkiem:

  • wezwania do usunięcia braków pisma,
  • zawiadomienia o terminie czynności,
  • uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług,
  • wyboru komornika, któremu przekazano sprawę,
  • udzielenia przybicia ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu,
  • sporządzenia przez komornika planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji (w takim przypadku wnosi się zarzuty przeciwko planowi podziału).

Ustawa szeroko określa krąg osób, które mogą taką skargę złożyć. Może to być strona (zatem mamy tu na myśli głównie dłużnika lub wierzyciela), ale także osoba, której prawa zostały – przez jakąś czynność lub zaniechanie dokonania czynności przez komornika – naruszone czy zagrożone. Warto zatem podkreślić, że skargę na czynności komornika może wnieść każdy – wystarczy, że wykaże, iż posiada w tym zakresie tzw. interes prawny. Skargę może wnieść także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka czy organizacja pozarządowa – chodzi o podmioty mogące występować w poszczególnych postępowaniach, w których posiadają one prawa strony.

W chwili obecnej skargę można wnieść na urzędowym formularzu – jednak nie jest to warunek konieczny. Formularz określa jednak konieczne elementy skargi, poprzez wskazanie, jakie pola należy uzupełnić. Technicznie dłużnik otrzymuje formularz skargi od komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej, zaś w związku z czynnościami poza kancelarią, strony oraz obecni uczestnicy otrzymują od komornika formularz podczas tych czynności – z wyjątkiem sytuacji, gdy czynność zaskarża się w formie ustnej.

Pamiętać należy, że obligatoryjne elementy skargi na czynność komornika to:

  • spełnienie wymogów pisma procesowego (a zatem przede wszystkim oznaczenie komornika, stron czy wskazanie sygnatury sprawy),
  • określenie zaskarżonej czynności lub czynności, której zaniechano,
  • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności,
  • uzasadnienie.

Kluczowym jest w tym zakresie określenie czynności, która jest zaskarżana, albo czynności, której zaniechano. Należy zatem wskazać, jaki komornik podjął albo zaniechał podjęcia czynności, a także kiedy ta czynność miała miejsce lub powinna mieć miejsce. Dodać wówczas trzeba opis, na czym polega wadliwość czynności lub jej zaniechania. Pamiętajmy przy tym, że w skardze należy wskazywać uchybienia procesowe dotyczące przebiegu postępowania egzekucyjnego – nie zgłasza się w skardze zarzutów merytorycznych.

Skarga na czynności komornika w KPC – termin i opłaty

Termin na wniesienie skargi to tydzień od dnia dokonania czynności (w sytuacji, gdy osoba, która wnosi skargę, była obecna przy czynności komornika lub została o niej zawiadomiona). W pozostałych przypadkach termin ten liczy się od zawiadomienia o dokonaniu czynności, a jeśli zawiadomienia nie było, od dnia powzięcia informacji przez osobę skarżącą o danej czynności. Z kolei jeśli chodzi o zaniechanie dokonania czynności, termin tygodniowy liczy się od dnia, w którym osoba skarżąca dowiedziała się, że czynność miała być wykonana.

Skarga wnoszona jest do komornika dokonującego zaskarżonej czynności lub który zaniechał jej dokonania. Komornik ma wówczas trzy dni na sporządzenie uzasadnienia czynności, która została zaskarżona albo wskazanie, dlaczego zaniechał dokonania zaskarżonej czynności. Następnie komornik przekazuje skargę i akta sprawy do sądu właściwego. Nie musi jednak tego robić w sytuacji, gdy sam w całości skargę uwzględni. Oznacza to, że komornik sądowy może we własnym zakresie podjąć decyzję co do argumentów wskazanych w skardze, jeśli uzna je za zasadne.

Sąd, który rozpoznaje sprawę, może obciążyć komornika kosztami postępowania, jeśli uzna, że doszło do oczywistego naruszenia prawa przez komornika. Postanowienie to można zaskarżyć.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego Sąd ma tydzień na rozpoznanie skargi na czynności komornika, licząc od dnia jej wpływu do Sądu. Jeśli skarga zawiera braki, Sąd wzywa do ich uzupełnienia i termin liczy się wtedy od jej uzupełnienia.

Do skargi należy dołączyć odpisy pisma i odpisy załączników, celem doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Opłata od skargi na czynności komornika jest stała i wynosi 50 zł (o wysokości tej opłaty stanowi ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Pamiętać należy, że wniesienie skargi na czynności komornika nie powoduje wstrzymania postępowania egzekucyjnego ani wykonania czynności, która została zaskarżona. Sąd jednak może zawiesić postępowanie lub wstrzymać dokonanie czynności.

Warto dodać, że sąd odrzuci skargę, która wniesiona została po upływie terminu, będzie nieopłacona lub z innych przyczyn niedopuszczalna. Sąd odrzuci także skargę, której braków nie uzupełniono w terminie. Postanowienie o odrzuceniu skargi można jednak zaskarżyć zażaleniem.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj