Na czym polega odpowiedzialność solidarna za czynsz?

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w kodeksie cywilnym, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych związanych z najmem odpowiadają solidarnie najemca oraz stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Zapis ten zabezpiecza i wzmacnia pozycję wynajmującego.

Odpowiedzialność dorosłych domowników za czynsz

Niejednokrotnie zdarza się, że właściciel lokalu mieszkalnego nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, kto zamieszkuje w lokalu, który wynajmuje. Jeśli osoby te nie płacą należnego czynszu i dodatkowych opłat, właściciel lokalu może pozwać osoby, co do których myśli, że zajmują one sporny lokal. Dzieje się tak bardzo często w stosunku do dorosłych dzieci najemców, które już z rodzicami nie mieszkają, a wynajmujący o tym nie wie. Jak się wtedy bronić? Kto ma wówczas płacić czynsz przy wynajmie mieszkania?

W takim wypadku pozwany, którym jest pełnoletni, i nie zamieszkiwał on w lokalu w okresie objętym pozwem, powinien przed Sądem podnieść zarzut braku zamieszkiwania w spornym lokalu mieszkalnym w okresie wskazanym w żądaniu pozwu. W sytuacji, gdy pozwany zamieszkiwał tylko przez pewien czas w mieszkaniu, należy wspomnieć, w jakim okresie miało to miejsce. Jest to o tyle istotne, bowiem odpowiedzialność osób pełnoletnich i wspólnie zamieszkujących ograniczona jest do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres stałego zamieszkiwania tych osób.

Ustawodawca wprowadza zatem solidarną odpowiedzialność za długi najemców lokalu, ograniczając ją do osób pełnoletnich, które z najemcami zamieszkują. Osoby takie, mimo tego, że nie są stroną umowy najmu, ponoszą odpowiedzialność za czynsz najmu mieszkania i inne związane z tym opłaty.

Odpowiedzialność solidarna za czynsz – rozwinięcia definicji

Inne opłaty są to opłaty niezależne od właściciela lokalu mieszkalnego. Chodzi tu zatem o opłaty za prąd, gaz, wodę czy wywóz nieczystości, które de facto są związane z użytkowaniem lokalu. Właściciel mieszkania może pobierać te opłaty, gdy najemca nie ma zawartej umowy bezpośrednio z podmiotem dostarczającym te usługi.

W przepisie mowa jest o osobach, które stale z najemcą zamieszkują. Rozumieć należy przez to osoby, które z lokalu mieszkalnego uczyniły centrum swojej aktywności życiowej. Nie ma znaczenia przy tym długość tego zamieszkiwania (taka osoba odpowiada za zapłatę czynszu jednak tylko przez okres rzeczywistego zamieszkiwania). Ważnym jest, że jeśli ktoś tylko pomieszkuje w danym miejscu, bywa tam na kilkudniowe wizyty czy regularnie odwiedza najemców, nawet jeśli te wizyty połączone są z noclegiem, to takie zachowania nie mieszczą się w pojęciu stałego zamieszkiwania.

Pełnoletniość osoby oznacza tutaj osiągnięcie 18. roku życia, przy czym nie można dochodzić od takiej osoby opłat za czynsz sprzed ukończenia przez nią 18 lat.

Kto mieszka, ten płaci czynsz za mieszkanie

W sytuacji, gdy pozwany chce się uwolnić od odpowiedzialności, powinien wykazać, że we wskazanym okresie nie zamieszkiwał w wynajętym lokalu. Ciężar dowodu co do wykazania braku okresu stałego zamieszkiwania spoczywa bowiem na pełnoletniej osobie, która została pozwana.

Jak to zrobić? Pozwany może przedłożyć umowy najmu innego mieszkania z okresu objętego pozwem, przedłożyć oświadczenia osób, które z nim w tym okresie zamieszkiwały pod innym adresem, wskazać świadków, którzy przed sądem wspomną, gdzie w tym okresie mieszkał czy udostępnić korespondencję, która do niego przychodziła na inny adres niż adres mieszkania (lokalu), którego dotyczy pozew.

W zakresie odpowiedzialności solidarnej za czynsz, nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba jest jeszcze zameldowana w spornym lokalu. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 listopada 2018 roku (sygn. akt I C 1275/18) wskazał, że brak uaktualnienia adresu zameldowania w urzędzie jest zaniedbaniem obowiązku meldunkowego, jednak nie może on przemawiać za uznaniem miejsca faktycznego zamieszkiwania. Rozróżnić bowiem należy adres meldunkowy (który ma charakter administracyjny) od adresu zamieszkania (który ma z kolei charakter faktyczny).

Warto dodać, że odpowiedzialność, o której mowa wyżej, ograniczona jest do lokali mieszkalnych, i że nie dotyczy lokali użytkowych.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj