Przedawnienie kredytu bankowego

Otrzymaliśmy dzięki stosownej umowie kredyt w banku. W roku 2012 umowa ta została przez bank wypowiedziana z powodu braku spłacania poszczególnych rat. Wczoraj, tj. 20 października 2017 roku, złożono przeciwko nam pozew. Czy możemy się w jakiś sposób bronić?

Kiedy zachodzi przedawnienie kredytu bankowego?

Zgodnie z przepisami, przedawnienie długu bankowego następuje po 3 latach. Znajduje tutaj zastosowanie art. 118 kodeksu cywilnego, w zakresie w jakim reguluje przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank.

Zgodnie z art. 120 par. 1 zd. pierwszym z kolei, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W sytuacji posiadania kredytu w banku, każda z rat jest tak naprawdę osobną płatnością, czyli przedawnia się w terminie 3 lat od dnia, gdy powinniśmy dokonać spłaty poszczególnej raty.

Co innego w przypadku, gdy bank wypowiedział nam umowę kredytu; wówczas przedawnienie kredytu bankowego możliwe jest dopiero po upływie 3 lat od samego terminu tego wypowiedzenia.

Bardzo istotną kwestią jest to, że Sąd nie bada przedawnienia z urzędu, lecz bierze je pod uwagę dopiero na zarzut zgłoszony przez osobę pozwaną.

Pamiętajmy także, że zwracając się do banku o restrukturyzację zadłużenia (np. wydłużenie okresu kredytowania i rozłożenia kredytu na więcej rat) uznajemy roszczenie wobec banku za istniejące, a zatem, zgodnie z przepisami, w takich sytuacjach dochodzi do tzw. przerwania biegu przedawnienia, po którym przedawnienie biegnie na nowo.

Przedawnienie kredytu bankowego a bankowy tytuł egzekucyjny

Zgodnie z art. 125 par. 1, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego wskazanego organu, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu 3-letniemu (pisaliśmy o tym w artykule, którego tematem przewodnim był termin przedawnienia).

Nawiązując do powyższego, odpowiedź na pytanie, co dzieje się w sytuacji, jeśli bank posiada tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności, przynosi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 2015 roku (sygn. akt: I ACa 664/15). Sąd wskazał, że dochodzone roszczenie stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym (zaopatrzonym w klauzulę wykonalności na rzecz banku) nie jest prawomocnym orzeczeniem sądu, a tym bardziej jakimkolwiek innym tytułem wskazanym w art. 125 par. 1. Roszczenie zatem takiego wierzyciela z tytułu kredytu względem kredytobiorcy ulega przedawnieniu z chwilą upływu 3-letniego terminu przedawnienia. Do tej wierzytelności zastosowanie znajduje art. 118 w części regulującej przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Innymi słowy, tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności nie stanowi aktu powodującego przedłużenie terminu przedawnienia do 10 lat; bankowy tytuł egzekucyjny nie zalicza się bowiem do aktów objętych dyspozycją art. 125 – nie jest wydany przez niezależny organ rozpatrujący sprawę merytorycznie (w istocie pochodzi od strony postępowania)”, którym jest np. sąd.

Pamiętać należy, że tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji, a zatem tylko on może być podstawą wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika.

Umowa kredytu z instytucją świadczącą usługi podobne do banku

Mowa tutaj o tzw. parabankach. W tejże sytuacji instytucja ta również traktowana jest jako prowadząca działalność gospodarczą, a zatem obowiązuje 3-letni termin przedawnienia.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że wystarczy, że jedna strona umowy prowadzi działalność gospodarczą (tj. kredytodawca) – kredytobiorcy nie muszą więc tej działalności prowadzić. Uwaga ta dotyczy oczywiście także banków sensu stricto.

Powiązane wpisy

Skomentuj