Zawezwanie do próby ugodowej, czyli postępowanie pojednawcze, dzięki któremu możemy uniknąć procesu

W każdej sprawie cywilnej (jeśli tylko zezwala na to jej charakter) można złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, co oznacza, że sprawa taka może być uregulowana w drodze ugody sądowej, bez konieczności składania pozwu do Sądu.

Zawezwanie do próby ugodowej a kodeks postępowania cywilnego (kpc)

Aby zainicjować postępowanie należy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek taki powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego. Stronami postępowania są wnioskodawca (wzywający: osoba, która składa wniosek – należy wskazać jej imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania i numer PESEL), a także przeciwnik (czyli osoba, którą wzywa się do zawarcia ugody – należy wówczas podać imię, nazwisko i aktualny adres zamieszkania tej osoby). Następnie warto wskazać wartość przedmiotu sprawy (a zatem np. kwotę, której domagamy się od przeciwnika). W piśmie składa się wniosek o zawezwanie przeciwnika do próby ugodowej ze wskazaniem w jakiej sprawie, a także wniosek o wyznaczenie posiedzenia, celem umożliwienia zawarcia między wnioskodawcą a przeciwnikiem ugody.

W uzasadnieniu wniosku należy zwięźle opisać sprawę, w jakiej chcemy zawrzeć ugodę. Aby umożliwić przeciwnikowi ustosunkowanie się do naszego pisma, warto wskazać propozycję zawarcia ugody, z określeniem, które jej aspekty mogłyby podlegać negocjacji.

Co warto zaznaczyć, postępowanie ma charakter fakultatywny i nie można w żaden sposób zmusić przeciwnika do wzięcia w nim udziału. Postępowanie kończy się z momentem zawarcia ugody albo ustalenia, że do zawarcia ugody nie doszło. Należy wskazać, że wówczas postępowanie to nie przekształca się w postępowanie procesowe rozpoznawcze (a zatem np. klasyczne postępowanie, które toczy się na skutek wniesienia pozwu).

Cechą charakterystyczną zawezwania do próby ugodowej jest to, że w takim postępowaniu pojednawczym Sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego.

Właściwość sądu i ugoda w tytułowym postępowaniu pojednawczym

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla przeciwnika, bez względu na właściwość rzeczową. Zgodnie z kpc, sprawę prowadzi sąd w składzie jednego sędziego.

Niezależnie od tego, czy doszło do zawarcia ugody, czy nie, z posiedzenia w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej sporządza się protokół, do którego wciąga się osnowę ugody (jeśli do jej zawarcia doszło), albo treść tej ugody zamieszcza się w odrębnym dokumencie, który będzie załącznikiem do protokołu. Jeśli do zawarcia ugody nie dochodzi, jest to również odnotowywane w protokole.

Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Sąd jest obowiązany do zaprotokołowania ugody, nawet jeżeli uznaje jej treść za niedopuszczalną.

Pamiętać należy, że jeśli wnioskodawca nie stawi się na posiedzenie, sąd na wniosek przeciwnika zasądzi od wnioskodawcy na jego rzecz obowiązek zwrotu kosztów, które wywołała próba ugodowa.

Z kolei, jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wnioskodawcy (pod warunkiem, że wnioskodawca wniósł potem w tej sprawie pozew), uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, w której został złożony pozew.

Zalety postępowania pojednawczego

  • Niskie koszty – opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o prawa majątkowe (gdy wartość przedmiotu sprawy nie przekracza 10.000 złotych) to koszt na poziomie 40 złotych (opłata stała), z kolei jeśli wartość przedmiotu sprawy przekracza 10.000 złotych, albo postępowanie dotyczy praw niemajątkowych, opłata stała to 300 złotych,
  • Zawezwanie do próby ugodowej prowadzi do sytuacji, jaką jest przerwanie biegu przedawnienia (pamiętać jednak należy, że tylko co do roszczeń określonych w zawezwaniu do próby ugodowej – zarówno co do przedmiotu żądania, jak i jego wysokości),
  • Odformalizowane postępowanie pojednawcze – brak postępowania dowodowego,
  • Możliwość uniknięcia klasycznego procesu,
  • Szybkość postępowania – z reguły na pierwszym posiedzeniu można określić, czy druga strona w ogóle jest zainteresowana zawarciem ugody, a także zawrzeć od razu taką ugodę.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj