Zabezpieczenie alimentów – co powinniśmy wiedzieć?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sądy obłożone są licznymi postępowaniami, co prowadzi do tego, że zanim zajmą się one konkretną sprawą, zwykle może minąć kilka miesięcy. Od momentu wniesienia pozwu do uzyskania tytułu wykonawczego (a zatem, co do zasady, prawomocnego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), w oparciu o który można złożyć u komornika sądowego wniosek egzekucyjny, może minąć nawet parę lat. Zabezpieczenie alimentów jest więc odpowiedzią na te okoliczności; można bowiem zobowiązać pozwanego do ich płacenia już w trakcie trwania samego postępowania.

Czym właściwie jest zabezpieczenie alimentów?

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu.

Zabezpieczenia udziela, co do zasady, sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeśli zgłaszamy wniosek o udzielenie zabezpieczenia w toku trwania postępowania, wniosek rozpoznaje sąd, w którym aktualnie toczy się sprawa (z wyjątkiem Sądu Najwyższego).

Zabezpieczenie alimentacyjne rządzi się nieco innymi prawami. Przede wszystkim może polegać ono na tym, że obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo). W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów najkorzystniej i najłatwiej złożyć w pozwie, w ten sposób, że obok głównego żądania wnosi się o zabezpieczenie powództwa poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty miesięcznie płatnej do konkretnego dnia miesiąca.

Istotnym jest, aby we wniosku o zabezpieczenie alimentów określić sposób zabezpieczenia i kwotę zabezpieczenia oraz uprawdopodobnić okoliczności, które uzasadniają wniosek. W sprawach o alimenty wystarczającym z reguły jest wskazanie, że powód jest np. dzieckiem pozwanego, a pozwany nie łoży na powoda żadnej kwoty, lub kwota alimentów, którą płaci dobrowolnie, jest zbyt niska.

Jeśli wniosek o zabezpieczenie składany jest przed złożeniem pozwu należy także zwięźle opisać stan sprawy.

W przypadku alimentów sąd nie udziela zabezpieczenia z urzędu. Niezbędnym jest w tym zakresie wniosek, który wiąże sąd. Warto więc wskazać, że sąd nie może udzielić zabezpieczenia w kwocie większej niż wskazana we wniosku.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów a orzecznictwo

Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 3 listopada 2016 roku (sygn. akt I Acz 1849/16) wskazał, że w odróżnieniu od pozostałych spraw cywilnych, w sprawach o alimenty nie znajduje zastosowania zasada, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, ponieważ rolą alimentów nie jest umożliwienie wykonania orzeczenia, które w przyszłości w sprawie zapadnie, lecz zaspokojenie bieżących potrzeb osoby, która uprawniona jest do alimentów. W praktyce oznacza to, że możemy we wniosku o zabezpieczenie alimentów żądać takiej samej kwoty tytułem zabezpieczenia alimentów miesięcznie jak w zakresie głównego żądania pozwu.

W uzupełnieniu tego warto dodać, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 grudnia 1995 roku (sygn. akt I ACr 850/95) podkreślił, że w sytuacji, gdy sprawa o alimenty trwa już dłuższy czas, za uzasadnione uznać należy zabezpieczenie pełnych środków utrzymania uprawnionego do alimentów, ponieważ taka sytuacja nie doprowadza do narastania zaległości egzekucyjnych, a pozwany ma przewidywalną sytuację w procesie, gdy dostosuje się do postanowienia o zabezpieczeniu.

Z uregulowań kodeksu postępowania cywilnego wynika, że wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne (nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu pisma). Zachowanie tego terminu przez sąd jest jednak – biorąc pod uwagę ilość spraw w sądach – bardzo utrudnione. Niemniej, samo uzyskanie rozstrzygnięcia co do wniosku o zabezpieczenie nie jest długotrwałe.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego zaopatrzone w klauzulę wykonalności stanowi podstawę do jego wykonania w drodze egzekucji.

Z powyższego zatem wynika, że zabezpieczenie alimentów pozwoli na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów już w trakcie trwania sprawy sądowej.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj