Wyższe opłaty sądowe – jakie zmiany czekają nas w sierpniu 2019 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają opłaty sądowe. Poniżej omówimy najważniejsze zmiany dotyczące tych opłat, a które wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a zatem 21 sierpnia 2019 roku.

Jak będą wyglądały wyższe opłaty sądowe?

Jednym z podstawowych rodzajów spraw rozpoznawanych w polskich sądach są sprawy cywilne o roszczenia majątkowe, przede wszystkim sprawy o zapłatę. Do tej pory zasadą było, że wpis sądowy od takich spraw wynosił 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych, zatem – przykładowo – pozywając o zapłatę kwoty 30.000 złotych należało uiścić opłatę od pozwu w wysokości 1.500 złotych.

Od 21 sierpnia wspomniane opłaty sądowe cywilne ulegną zmianie i będą praktycznie wyższe. Do kwoty 20.000 zł obowiązywać będą w poszczególnych widełkach liczbowych stałe kwoty, i tak:

 • do 500 złotych wartości przedmiotu sporu – opłata sądowa wyniesie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1.500 złotych – 100 złotych;
 • ponad 1.500 złotych do 4.000 złotych – 200 złotych;
 • ponad 4.000 złotych do 7.500 złotych – 400 złotych;
 • ponad 7.500 złotych do 10.000 złotych – 500 złotych;
 • ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – 750 złotych;
 • ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – 1 000 złotych;
 • ponad 20.000 złotych – 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej jednak niż 200.000 złotych.

Wnosząc pewne kategorie spraw do Sądu zobowiązani jesteśmy uiścić opłatę stałą, którą określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do tej pory opłata ta nie mogła być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych. Od 21 sierpnia 2019 roku limit ten zostaje jednak zwiększony do kwoty 10.000 złotych.

Inne zmiany w zakresie wyższych kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Poniżej zamieszczamy najważniejsze pozostałe zmiany związane z wyższymi opłatami sądowymi w sprawach cywilnych:

 • wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem – do tej pory od takiego wniosku nie pobierało się opłaty – od 21 sierpnia opłata sądowa będzie wynosić 100 złotych,
 • pismo zawierające rozszerzenie powództwa lub jego zmianę w taki sposób, że wzrośnie wartość przedmiotu sporu – do tej pory kwestia ta nie była uregulowana; od 21 sierpnia będzie trzeba wnosić w takiej sprawie opłatę w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego, a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych, tj. jeśli dochodzimy w pozwie kwoty 30.000 złotych i chcemy rozszerzyć powództwo o kolejne 25.000 złotych, to będziemy musieli uiścić dodatkową opłatę 1.250 złotych, tj. 5% z kwoty 25.000 złotych,
 • zawezwanie do próby ugodowej – dotychczas było to 40 złotych (gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 złotych, a powyżej tej kwoty – 300 złotych); od 21 sierpnia opłata ta nie będzie stała i będzie wynosiła 1/5 opłaty od pozwu (a zatem co do zasady 1/5 kwoty opisanej wyżej), tj. przy kwocie 30.000 złotych będzie wynosiła 300 złotych,
 • opłata w sprawach nieprocesowych (od wszczęcia postępowania lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu), np. w sprawie o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem, kwota sądowa wzrośnie z 40 do 100 złotych,
 • założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działo I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów – opłata wzrośnie z 60 do 100 złotych,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – opłata wzrośnie z 50 do 100 złotych,
 • pozew o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy – opłata wzrośnie z 2.000 do 5.000 złotych,
 • wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia – opłata wzrośnie z 40 do 100 złotych,
 • wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożony przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowania – opłata wynosiła 100 złotych; od 21 sierpnia należy ją wyliczyć jako 1/4 opłaty należnej od pozwu w takiej sprawie,
 • ustawa z 4 lipca 2019 roku – jeśli chodzi o procedurę cywilną – wprowadza instytucję planu rozprawy (o zmianie kodeksu postępowania cywilnego będzie będziemy informować w kolejnych wpisach); jeśli strona złoży wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony po zatwierdzeniu tego planu rozprawy, opłata od 21 sierpnia będzie wynosiła 100 złotych, a jeśli będzie potrzeba przymusowego sprowadzenia świadka – dodatkowo 200 złotych.

Opłaty sądowe a wyższe opłaty kancelaryjne

Zmianie ulegają także opłaty kancelaryjne:

 • wydanie poświadczonego odpisu, wypisu, wyciągu z akt sprawy, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia – do tej pory opłata wynosiła 6 złotych za każdą stronę dokumentu, zaś od 21 sierpnia opłata ta będzie wynosić 20 złotych za każde 10 stron wydanego dokumentu,
 • wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu – opłata wynosiła 15 złotych za zapis, a będzie wynosiła 20 złotych za każdy wydany nośnik,
 • wydanie kopii dokumentu z akt sprawy – opłata z 1 złotego za każdą stronę zmieni się w opłatę 20 złotych za każde 20 stron wydanej kopii.

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj