Tabela frankfurcka a odszkodowanie od biura podróży – jak wyliczyć?

W naszych poprzednich artykułach pisaliśmy, co to jest tabela frankfurcka, która w sposób szczególny ujednolica kwestię odszkodowania związanego z nieprawidłowo wykonanymi lub niewykonanymi w ogóle usługami turystycznymi i późniejszą reklamacją.

Dzisiaj prezentujemy kolejne przykładowe orzeczenia sądów, obrazujące, że (i w jakim stopniu) dokument ten – pozwalający na odszkodowanie od biura podróży – jest stosowany przez polskie sądy.

Odszkodowanie od biura podróży za zły stan hotelowego basenu

W wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 9 listopada 2016 roku (sygn. akt: I C 160/16) zasądzono na rzecz trzech powodów odszkodowanie od biura podróży, w ramach którego były następujące kwoty: 1.400 zł, 900 zł i 400 zł, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sprawa ta dotyczyła wyjazdu rodziny (rodziców z dzieckiem) na jedną z greckich wysp. Cena za pobyt dla jednej osoby dorosłej wynosiła 4.078,80 zł, a dla małoletniego powoda 1.503,80 zł. W ofercie wskazywano, że na terenie hotelu znajduje się basen i zjeżdżalnie, które powstały z myślą właśnie o dzieciach. W ramach atrakcji dla najmłodszych przewidziano także brodzik, program animacyjny, trampolinę, ściankę do wspinaczki, dmuchane zamki, pociąg elektryczny, plac zabaw oraz miniklub.

Mężczyzna, pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe na urlop, udał się z 3-letnim synem na basen hotelowy. Na skutek wybrakowanych płytek na dnie basenu mężczyzna rozciął prawą piętę. Stopa mocno krwawiła, w wyniku czego został wezwany lekarz; założono wówczas ojcu rodziny sześć szwów. Po tym zdarzeniu mężczyzna musiał niestety zrezygnować z aktywnego wypoczynku (nie mógł m. in. mieć kontaktu z wodą ani prowadzić pojazdów mechanicznych). Wobec nieprzyjemnych okoliczności, została naturalnie złożona reklamacja do biura podróży.

Odszkodowanie od biura podróży (które należy odróżnić od instytucji prawnej, jaką jest zadośćuczynienie za zmarnowany urlop), zostało oszacowane przez Sąd, biorąc pod uwagę szczególnie zły stan przyhotelowego basenu.

W orzeczeniu wskazano, że tabela frankfurcka stanowiła swoistą podstawę twierdzeń sądu. Przypomnijmy, że dokument ten – w doktrynie – rozumie się jako orzeczenie 24. Izby Cywilnej niemieckiego Sądu Krajowego, w którym sąd ten, „dostrzegając konieczność ujednolicenia orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności organizatorów w przypadku umowy o podróż, wskazał wady podróży i procentowe wysokości odszkodowania, jakie powinien otrzymać turysta. Z polskiej praktyki orzeczniczej wynika, że do tabeli tej coraz częściej odwołują się także sądy polskie. Oczywiście nie traktują one tabeli frankfurckiej jako wiążącej, ale jako instrument wynikający z pewnego doświadczenia, który można, przy braku przeciwwskazań, stosować w konkretnych przypadkach także w naszym kraju” (por. P. Cebula, Komentarz do ustawy o usługach turystycznych, program Lex).

Powracając do przedmiotowej sprawy, Sąd wziął pod uwagę, że impreza turystyczna trwała 12 dni, a zatem jeden dzień pobytu pełnoletnich uczestników to 340 zł, zaś dziecka – 130 zł. W związku z tym, Sąd, „posługując się wspomnianą tabelą frankfurcką, uznał za zasadne przyznanie powodom odszkodowania w wysokości po 10% wyżej wskazanej „ceny 1 dnia” za każdy dzień, a zatem po 34,00 zł, czyli po 400,00 zł za okres całego urlopu”.

Tabela frankfurcka jako „vademecum konsumenta”

W kolejnym orzeczeniu, Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie o sygnaturze III Ca 233/16 oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w którym zasądzono od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 2.022,77 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W tej sprawie powodowie uczestniczyli w imprezie turystycznej „Dookoła Grecji”, która składała się z części objazdowej i wypoczynkowej (pobytowej) – każda po 7 dni. W dniu rozpoczęcia części pobytowej wycieczki powodowie czekali około 2 godziny na zakwaterowanie. Zostali umieszczeni w budynku o nazwie D. na drugim piętrze. Budynek ten znajdował się w znacznej odległości od recepcji, a na niższym piętrze zakwaterowani byli pracownicy fizyczni, których zatrudniał właściciel hotelu. Niestety, lokalizacja obejmowała także pobliską ruchliwą ulicę, rozsypane śmieci i brudne schody, noszące ślady napraw. Nieprawidłowy był także sam stan pokoju powodów – narożniki pokoju oraz kafle były brudne, na grzejnikach była popękana emalia, zaś w jednej z lamp zbierał się kurz. Na nieszczęście polskich turystów, problem dotyczył także brudnej i popękanej łazienkowej glazury oraz trudności w kąpieli – oto bowiem samo korzystanie z natrysku powodowało wlewanie się wody do pokoju.

Sąd, analizując sprawę, wskazał, że „wysokość świadczenia odszkodowawczego w podobnych przypadkach, zwłaszcza w praktyce sądów państw członkowskich Unii Europejskiej jest ustalana z odwołaniem się do Tabeli Frankfurckiej (F. T.), tj. dokumentu opracowanego pod auspicjami Frankfurckiego Sądu Krajowego i mającego pomocnicze znaczenie w sprawach, gdzie przedmiotem roszczeń jest obniżenie ceny usługi turystycznej. Zgodnie z powołanym dokumentem, brak należytej obsługi, w tym sprzątania obiektu jest traktowany jako element nienależytego wykonania usługi turystycznej i winien skutkować obniżeniem ceny wycieczki o 25 %. W związku z powyższym, przyznał w takiej też wysokości odszkodowanie od biura podróży.

Sąd dodał także, że „chociaż dokument (tabela frankfurcka – przyp. autora) ten nie jest obowiązujący w Polsce, ale na jego powagę wskazuje choćby fakt umieszczenia go w „vademecum konsumenta” wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2003 roku”.

Jak udowodnić wady wyjazdu wskazane w tabeli frankfurckiej

Analizując daną sprawę w kontekście tabeli frankfurckiej warto pamiętać o podstawowych kwestiach, które w przypadku potencjalnego dochodzenia swoich roszczeń mogą pomóc w większym stopniu uzyskać należną klientowi kwotę odszkodowania, a także zadośćuczynienia od biura podróży. Dowody niedociągnięć drugiej strony (która przecież zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniego i wskazanego w umowie odpoczynku), bo o nich mowa, należy niewątpliwie gromadzić jeszcze na etapie pobytu na wakacjach, np. w hotelu. Bardzo często klienci – zgłaszając się do nas – nie są świadomi faktu, że jeśli zamierzamy skutecznie uzyskać środki od biura podróży, należy jeszcze w odpowiednim stopniu udowodnić dane okoliczności.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie ma zamkniętego katalogu poszczególnych elementów, które mogą potwierdzić określone w tabeli frankfurckiej okoliczności. Przypomnijmy, że tabela frankfurcka (niekiedy nazywa kartą frankfurcką), odnosi się do takich wad, jak chociażby różnica w odniesieniu do zarezerwowanego hotelu, wada w wyposażeniu pokoju w postaci za małej powierzchni, braku balkonu, telewizora czy widoku na morze, hałas w nocy czy nawet zanieczyszczona plaża. Wobec tego, aby dochodzenie roszczeń było oczywiście zasadne już na samym wstępie całego postępowania, warto dysponować dowodami, które będą potwierdzały zaistnienie wymienionych okoliczności.

Zgodnie z art. 233 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W kolejnych przepisach kodeks ten określa także poszczególne kategorie dowodów, które w ramach postępowania mogą być przytoczone. Wśród nich są między innymi dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, a także przesłuchanie stron (na potrzeby niniejszego artykułu, są to więc klient oraz biuro podróży). Pozostając w temacie dochodzenia roszczeń od biura podróży, w praktyce najczęściej zdarza się, że okoliczności wymienione w tabeli frankfurckiej są możliwe do udowodnienia poprzez:

  • oświadczenia podpisane przez klienta, kierowane do rezydenta biura podróży – oświadczenie to powinno określać przynajmniej datę jego sporządzenia, opis wad oraz żądania ich naprawienia, a także podpis,
  • oświadczenia rezydenta na temat zastanego stanu rzeczy (łącznie ze wskazaną wyżej datą oraz podpisem),
  • dokumentację medyczną, w szczególności w przypadku rozmaitych zatruć pokarmowych wynikających z nieświeżej hotelowej żywności,
  • zdjęcia i filmy przedstawiające wady – warto pamiętać o tym, że materiały muszą być na tyle wyraźne i konkretne, aby w późniejszym etapie postępowania nie było wątpliwości, że wykonano je właśnie w trakcie wakacji,
  • nagrane rozmowy z innymi klientami oraz z rezydentem biura podróży,
  • oświadczenia innych klientów niezadowolonych z podróży, a także ich dane oraz adres zamieszkania (aby była możliwość późniejszego potwierdzenia wad w potencjalnym sądowym sporze z biurem podróży),
  • inne dokumenty otrzymane w hotelu lub na lotnisku, zarówno od rezydenta, jak i obsługi.

Rosnąca świadomość związana z tabelą frankfurcką

Jak zatem widać, tabela frankfurcka jest zestawieniem, które co prawda nie jest wymagane przy ustalaniu wysokości odszkodowania, jednak znajduje ono zastosowanie w praktyce orzeczniczej. Mimo niewiążącej wagi, sądy polskie coraz chętniej korzystają z jego treści, co potwierdzają wskazane wyżej uzasadnienia wyroków.

Jest to także swoiste udogodnienie dla konsumentów składających reklamacje do biura podróży, mogących jeszcze przed wniesieniem powództwa ocenić swoje szanse w postępowaniu sądowym w związku z odszkodowaniem, co – rzecz jasna – nie wyklucza z kolei zadośćuczynienia od biura podróży za zmarnowany urlop.

Doświadczeni prawnicy z naszej kancelarii doskonale zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób posługiwać się tabelą frankfurcką, aby jak najbardziej korzystnie finansowo wyszedł na tym klient. I tak, każdy ze specjalistów Mobi Prawnik jeszcze na etapie reklamacji wycieczki określa, ile poszkodowany przez biuro podróży może odzyskać pieniędzy, zarówno w sferze odszkodowania, jak i zadośćuczynienia za straty moralne (o którym wspominamy wyżej i w innych artykułach na naszym blogu – np. tutaj).

Tabela frankfurcka bez wątpienia będzie miała zastosowanie w związku z wakacjami w 2019 roku. Z uwagi na jednoznaczne wyniki badań, które wskazują na coraz wyższy poziom życia Polaków i ich rosnącą świadomość prawną, mogą sobie oni pozwolić na wakacje nie tylko na terytorium ojczyzny, ale w szczególności za granicą – to właśnie te wyjazdy są nacechowane największą wadliwością wykonywania umów przez biuro podróży.

Reklamacja wycieczki często jest stosunkowo złożonym procesem, bowiem niejednokrotnie prowadzi do postępowania sądowego. To dopiero na sali rozpraw strona przeciwna (np. biuro podróży) jest skore do przyjęcia stosownych argumentów, co prowadzi przede wszystkim do zadowolenia klientów, którzy widzą zakończoną sprawę z korzyścią dla siebie. Świadomość i chęć dochodzenia swoich praw powoduje, że zainteresowanie pomocą prawną w tym zakresie nieustannie rośnie, w czym skutecznie pomaga tabela frankfurcka.

Zainteresowanych pomocą prawną zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy..

Powiązane wpisy

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
Reklamacja do biura podróży

Reklamacja do biura podróży

Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
RODO

Przystosowanie firmy do RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

Skomentuj