Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS – umowa oraz opłaty

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, a zatem spółką, w której istnieje tzw. kapitał zakładowy. Kapitał ten dzieli się na udziały. Warto także dodać, że sp. z o. o. (jest to powszechnie używany skrót tytułowej spółki) umożliwia brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Co powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może jedna lub więcej osób (zarówno fizycznych, jak i prawnych), przy czym nie może jej zawiązać wyłącznie jednoosobowa spółka z o. o. – inne ograniczenia w tym zakresie nie istnieją. Wspólnicy tytułowej spółki z o. o. zobowiązani są tylko do świadczeń, które wynikają z umowy spółki i nie odpowiadają za zobowiązania samej spółki.

Co warto nadmienić, umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera się w formie aktu notarialnego. Możliwe jest także jej zawarcie przy użyciu wzorca umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Umowa spółki powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki – firma (czyli nazwa spółki) może być dowolna, powinna jednak zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie skrótu „spółka z o. o.” lub „sp. z o. o.”. Firma spółki powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku,
 • przedmiot działalności spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może co do zasady zostać utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu,
 • wysokość kapitału zakładowego – kapitał zakładowy dzieli się na udziały, które mogą być równej lub nierównej wartości nominalnej. Kapitał ten powinien wynosić minimum 5.000 zł, a wartość nominalna każdego z udziałów nie może być niższa niż 50 zł. Nie można objąć udziału po wartości niższej niż wartość nominalna,
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – jeśli tak, to wszystkie udziały w spółce są wtedy równe i niepodzielne,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Powyższe elementy to pewne minimum, jeśli chodzi o treść umowy – oczywiście może ona zawierać także inne zapisy. W niniejszym artykule zajmiemy się tradycyjnym zawarciem spółki (a zatem bez wykorzystania systemu teleinformatycznego), czyli w formie aktu notarialnego.

Zawarcie umowy spółki z o. o. powoduje powstanie tzw. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Aby powstała właściwa już spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy:

 • zawrzeć umowę spółki (a zatem z tradycyjną jej wersją udać się do notariusza),
 • wnieść przez wspólników wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego, a jeśli udziały obejmowane są za cenę wyższą od wartości nominalnej, należy także wnieść nadwyżki,
 • powołać zarząd – jest to organ sp. z o. o., który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Zarząd powinien składać się z minimum jednego członka, który nie musi pochodzić z grona wspólników. Członka zarządu powołują i odwołują wspólnicy w formie uchwały, ale umowa spółki może określić także inny sposób,
 • ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki (kodeks spółek handlowych reguluje tę kwestię wskazując, że rada nadzorcza lub komisja rewizyjna powinny zostać ustanowione, jeśli sp. z o. o. ma kapitał zakładowy powyżej 500.000 zł, a wspólników jest więcej niż 25-ciu),
 • zgłosić do rejestru.

Dalej zajmiemy się bardziej szczegółowo kwestią zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru.

Rejestracja spółki z o. o. w KRS – dokumenty oraz koszty

Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się do Sądu Rejestrowego, a zatem do Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby spółki, gdzie funkcjonuje Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru odbywa się na urzędowych dokumentach (formularzach) dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Należy wypełnić następujące formularze:

 • KRS-W3 – podstawowy formularz rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • KRS-WE – dokument ten dotyczy danych wspólników,
 • KRS-WK – dot. osób uprawnionych do reprezentowania wspólników, a zatem co do zasady chodzi o dane członków zarządu,
 • KRS – WM – dane o przedmiocie działalności spółki (mowa o tzw. PKD).
Są to podstawowe dokumenty, jednak może zaistnieć konieczność złożenia innych, dodatkowych formularzy, w zależności od stanu faktycznego.

Do wniosku o rejestrację spółki z o. o. należy załączyć także (w oryginale lub urzędowo poświadczonych odpisach):

 • umowę spółki,
 • listę wspólników zawierającą imię, nazwisko lub nazwę (firmę) oraz liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników,
 • dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeśli nie stanowi o tym umowa spółki,
 • imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,
 • jeśli w spółce jest tylko jeden wspólnik, imię, nazwisko albo firmę i siedzibę jedynego wspólnika.

 • Opłaty związane bezpośrednio z rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie należy ponieść, to 500 zł (wpis stały od wniosku o zarejestrowanie spółki) i 150 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a zatem łącznie 650 zł.

  Pamiętać należy, aby złożyć wniosek o rejestrację spółki z o. o. w terminie najpóźniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, ponieważ jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w tymże terminie albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

  Powiązane wpisy

  Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

  Czym jest tzw. rozwód kościelny i jak go uzyskać?

  O ile uzyskanie rozwodu cywilnego wiąże się z rozwiązaniem sankcjonowanego...
  Reklamacja do biura podróży

  Reklamacja do biura podróży

  Przez cały rok czekałeś na wymarzony urlop, a gdy w...
  Zezwolenie na pracę

  Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

  Myślisz o zatrudnieniu obcokrajowca, jednak przerasta Ciebie ogrom obowiązków związanych...
  RODO

  Przystosowanie firmy do RODO

  Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, czyli jednym wyrażeniem – RODO...

  Skomentuj