Alimenty na dorosłe dziecko. Kiedy można nałożyć obowiązek ich świadczenia?

Do kiedy trzeba płacić alimenty? Czy to, że dziecko jest dorosłe coś zmienia? Czy alimenty na pełnoletnie dziecko uczące się zaocznie są w pełni zasadne? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy poniżej.

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek świadczeń alimentacyjnych względem dziecka – nie określa natomiast wprost terminu, do którego trzeba się z tego obowiązku wywiązywać. Ustawa stanowi jedynie, że obowiązek ten dotyczy dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku tego dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Warto wskazać, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli uprawniony potomek nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (np. może rozpocząć pracę, ale preferuje studencki, nocny tryb życia 😉 ).

Alimenty dla studenta

Zasadniczo zatem rodzice powinni łożyć na utrzymanie dziecka, dopóki nie jest ono w stanie zapracować na własne utrzymanie. Student z reguły też zalicza się do tej grupy.

W wyroku z dnia 16 lipca 1998 roku (sygn. akt: I CKN 521/98) Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązek rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka nie jest ograniczony przez termin dojścia uprawnionego do pełnoletności. Nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że ustaje z chwilą osiągnięcia przez uprawnionego określonego podstawowego, względnie średniego wykształcenia. Należyte przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej może również obejmować studia wyższe, jeżeli tylko uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, by studia te rozpocząć, kontynuować i pomyślnie zakończyć.

Nawiązując do powyższego, Sąd Najwyższy trafnie przyznał, że rodzice nie mogą się w żaden sposób uchylić od świadczenia; innymi słowy – alimenty na pełnoletnie dziecko są jak najbardziej możliwe, zwłaszcza, gdy ów potomek nie może samodzielnie się utrzymać. Warunkiem jest – rzecz jasna – wskazana nauka, która służy swoistemu osiąganiu wykształcenia wyższego, a co za tym idzie, zdobyciu satysfakcjonującej pracy. Dodajmy jednak, że jedynie brak pozytywnych wyników w nauce uzasadnia ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców (np. powtarzanie roku na studiach czy całkowita z nich rezygnacja).

Podsumowując, zadaniem rodziców jest przygotować dziecko do pracy zawodowej, zgodnie z jego uzdolnieniami i predyspozycjami. Jeśli dziecko wykazuje chęć do nauki i ma osobiste zdolności oraz cechy charakteru, które pozwalają mu rzeczywiście tę naukę kontynuować, to na rodzicach przez cały czas ciąży obowiązek alimentacyjny.

Powiązane wpisy

Skomentuj